pendent (Diccionari)

pendent
1. adj. Que és per resoldre. Plets pendents.
2. a. adj. Inclinat, que fa baixada. Un camí molt pendent.
b. m. Terreny que fa baixada.
c. m. [ p. ext. ] Superfície inclinada.
d. m. CONSTR. Inclinació que tenen els plans de les teulades per a facilitar el desaigüe.
e. m. CONSTR. Cada un dels plans inclinats d'una teulada. Una teulada de dos pendents.
f. m. GEOL. Inclinació de la superfície d'un relleu: vessant, talús, tàlveg, etc.
g. m. MAT. Inclinació d'una recta respecte d'un eix horitzontal.
h. m. OBR. PÚBL. Tangent trigonomètrica de l'angle d'inclinació d'una carretera respecte al pla horitzontal.
i. m. OBR. PÚBL. Quocient que resulta de dividir, en un curs d'aigua, la diferència de nivell que hi ha entre dos punts per la distància que els separa.

pendent (Traducció Valencià-Castellà)

pendent 1. m. [ terreny que fa baixada ] pendiente ( adj. i f. ). Un pendent pronunciat. ® Una pendiente pronunciada.
2. adj. [ inclinat ] pendiente ( adj. i f. ), abajadero ( m. ), en pendiente.
3. adj. [ per resoldre ] pendiente ( adj. i f. ), por resolver. Assumptes pendents. ® Asuntos pendientes.

Et pot interessar