memòria (Diccionari)

memòria
1. a. f. FILOS./PSIC. Facultat de recordar.
b. de memòria Valdre's de la memòria. Ens va recitar tot el poema de memòria. Has de deprendre de memòria la llista de verbs irregulars.
2. a. f. [ p. ext. ] Record, presència en la ment d'una persona o una cosa del passat. Sempre tindrem memòria d'aquella gent. Les seues paraules són dignes de memòria. Hem perdut la memòria de moltes tradicions.
b. a la memòria de En recordança de. Ens hem reunit a la memòria dels iaios.
c. de bona (o de gloriosa , o de mala , o de trista , etc.) memòria Expressió que s'aplica a un personatge que ha deixat a la posteritat un bon (o un mal) record. El teu iaio, de bona memòria.
d. de memòria (d'algú) Del seu record. De memòria seua, ningú no havia viatjat mai a l'estranger.
e. en memòria (d'algú o d'alguna cosa) En record seu. Un acte en memòria de l'artista desaparegut.
f. fer memòria Intentar de recordar alguna cosa, de fer-la vindre a la memòria. Fes memòria i voràs com tinc raó.
g. fer memòria (a algú, d'alguna cosa) Recordar-li-la. Fes-me memòria que he de telefonar a Joan.
3. f. pl. Salutació afectuosa tramesa a una persona per mitjà d'una altra, records. Memòries de la meua família per a tu.
4. a. f. ECON. Relació dels actes, etc., efectuats per una societat, etc., i també del resultat econòmic de l'activitat d'estes en un període determinat, que es posa a disposició dels socis o de les persones interessades.
b. f. ECON. Relació de les despeses fetes en una dependència, un negociat, etc., en un període econòmic.
5. a. f. INFORM. Dispositiu o circuit que permet l'entrada d'una determinada informació codificada en sistema binari i que és capaç de gravar-la i d'emmagatzemar-la temporalment o indefinidament.
b. memòria cau (o 'caché' ) INFORM. Memòria intermèdia especialitzada, de capacitat més reduïda i d'acció més ràpida que la memòria central.
c. memòria central (o principal ) INFORM. Memòria que forma part de la unitat central d'un ordinador i que conté els programes en curs d'execució i les dades en curs de tractament.
d. memòria d'accés aleatori INFORM. Memòria volàtil les informacions de la qual són accessibles i poden ser modificades per l'usuari.
e. memòria d'accés aleatori (o memòria viva , o memòria RAM ) INFORM. Memòria volàtil les informacions de la qual són accessibles i poden ser modificades per l'usuari.
f. memòria externa INFORM. Memòria sense lligams permanents amb un ordinador, però que conté dades en una forma que li és acceptable.
g. memòria intermèdia INFORM. Memòria que emmagatzema temporalment dades i que permet transferir-les entre unitats funcionals amb característiques de transferència diferents.
h. memòria intermèdia de teclat INFORM. Memòria intermèdia que emmagatzema un nombre determinat de pulsacions.
i. memòria només de lectura (o memòria morta , o memòria ROM ) INFORM. Memòria permanent que conté informacions fixes, les quals no són accessibles ni poden ser modificades per l'usuari.
6. a. f. pl. HIST./LIT. Obra escrita, d'un caràcter autobiogràfic, on la vivència personal de l'autor se sol inserir en els esdeveniments històrics dels quals ha participat.
b. f. pl. HIST./LIT. Obra literària que té l'estructura del llibre de memòries, però en la qual l'autor i protagonista és un personatge fictici o real, recreat per l'autor.
7. a. caure de memòria Caure d'esquena pegant de cap a terra.
b. dormir de memòria Dormir ajagut boca amunt.
8. memòria testamentària DRET En el dret successori, instrucció escrita que el testador dóna als hereus o als marmessors fora del testament i que es referix a certes disposicions d'un caràcter particular.

memòria (Traducció Valencià-Castellà)

memòria f. 1. memoria.
2. a la memòria de en memoria de.
3. caure de memòria caer (o caerse ) de espaldas, caerse de espaldas.
4. de bona (o de gloriosa , o de mala , o de trista, etc. ) de buena (o feliz , o triste, etc. ) memoria.
5. de memòria de carrerilla, de memoria, de carretilla (o carrerilla ).
6. dormir de memòria dormir boca (o panza ) arriba.
7. en memòria de en memoria de, en recuerdo de.
8. fer memòria hacer memoria.
9. memòria testamentària memoria testamentaria.

memoria (Traducció Castellà-Valencià)

memoria f. 1. memòria.
2. borrar (o borrarse ) de la memoria (alguna cosa) caure de la memòria.
3. de buena (o feliz , o triste, etc. ) memoria de bona (o de gloriosa , o de mala , o de trista, etc. ).
4. de carretilla (o carrerilla ) de memòria.
5. de infausta (o ingrata , o mala ) memoria de mala (o trista, etc ) memòria.
6. de memoria de cor, de memòria.
7. en memoria (o recuerdo ) de en record de.
8. en memoria de a la memòria de.
9. en memoria de en memòria de.
10. flaco de memoria desmemoriat, oblidadís.
11. hacer memoria fer memòria.
12. huirse (o írsele , o pasássele ) de la memoria caure (o esborrar-se ) de la memòria.
13. memoria de grillo memòria de mosquit.
14. memoria tenaz memòria tenaç.
15. memoria testamentaria memòria testamentària.
16. perder la memória de perdre el record.
17. refrescar la memoria refrescar la memòria.
18. tener memoria de elefante tindre una memòria d'elefant.
19. venir a la memoria (o a la mente , o al pensamiento ) membrar (o membrar-se ).

Et pot interessar