lloc (Diccionari)

lloc
1. a. m. Porció determinada de l'espai. Un lloc obert. No hi havia lloc ni per a una cadira més. Un lloc per a jugar.
b. m. GEOGR. Paratge.
c. arribar a lloc Arribar al lloc previst. No arribarem a lloc fins a la una del migdia.
d. fer lloc Deixar lliure una porció d'espai, de manera que algú hi puga passar, s'hi puga encabir, etc.
e. lloc geomètric MAT. Conjunt dels punts del pla o de l'espai que gaudixen d'una determinada propietat.
f. lloc sagrat REL. Espai vinculat d'alguna manera a la divinitat.
g. llocs sants REL. Llocs de Palestina que foren escenari de la predicació i la passió de Jesús.
h. tornar a lloc (una cosa) Posar-la al lloc on era. Digues al teu germà que torne la figureta de porcellana a lloc.
2. a. m. Porció d'espai assignada a una persona o una cosa determinada o destinada a ser ocupada per algú o alguna cosa o complir una funció determinada. Situar-se en el lloc d'eixida. Lloc per als fumadors. Té un braç fora de lloc.
b. m. [ p. ext. ] Vull inscriure els fills en l'escola de teatre, però ja no hi ha lloc.
c. m. [ fig. ] Càrrec destinació, col·locació, funció, en què es treballa per guanyar-se la vida. Té un lloc de confiança en el partit. Li han assignat un lloc d'assessor.
d. m. Situació en una classificació esportiva, etc., d'acord amb uns resultats. S'ha classificat en primer lloc.
e. m. [ p. ext. i fig. ] Ocupa un lloc eminent en les lletres.
f. al lloc de (algú altre) Si una persona es trobava en la situació d'algú. Jo, al lloc d'ell, ho hauria fet així.
g. d'un lloc a l'altre Rodant. He anat d'un lloc a l'altre tot el matí per presentar uns papers.
h. en lloc de En compte de, en substitució de. En lloc d'arribar al matí, arribarà a la nit. En lloc d'anar al cine, anirem al teatre.
i. en primer (o segon , etc.) lloc Primerament, segonament, etc.
j. en tot lloc Pertot arreu.
k. fer lloc Deixar d'existir o d'actuar alguna persona o alguna cosa i ser substituïda per una altra.
l. fer-se un lloc Situar-se. Amb molt d'esforç s'ha fet un lloc en el periodisme.
m. fora de lloc De manera injustificada . Este alumne fa unes preguntes fora de lloc.
n. lloc excusat Comuna.
o. prendre el lloc a Ocupar el lloc d'un altre.
3. a. m. Ocasió, motiu. No hi ha lloc per a tantes explicacions.
b. donar lloc a (alguna cosa) Fer que vinga bé de fer-la.
c. tindre lloc (una cosa) Acomplir-se, realitzar-se.
4. a. m. Lloc o entitat de població.
b. m. [ esp. ] Localitat o terme que no té la consideració de ciutat o de vila.
c. lloc clos DRET Població emmurallada.
5. m. Passatge d'un llibre on es troba un text determinat.
6. m. AGR. Unitat d'explotació d'agrària típica de Menorca.
7. lloc comú Principi general del qual es trauen proves per a una argumentació.
8. lloc comú Tòpic.

lloc (Traducció Valencià-Castellà)

lloc m. 1. lugar, sitio, puesto -ta, amplitud, lado, acomodo, hueco.
2. al lloc de en lugar de.
3. arribar a lloc llegar a puerto.
4. donar lloc a dar lugar a.
5. d'un lloc a l'altre de un lado para otro.
6. en lloc de en lugar de, en vez de.
7. en primer (o segon, etc. ) en primer (o segundo, etc ) lugar.
8. en tot lloc por todos lados, por todas partes.
9. fer lloc hacer sitio (o un sitio ), hacer lugar, hacer hueco (o un hueco ).
10. fer-se un lloc hacerse un lugar.
11. fora de lloc fuera de lugar.
12. lloc clos ciudad amurallada.
13. lloc comú lugar común, lugar oratorio.
14. lloc excusat excusado, retrete.
15. lloc geomètric lugar geométrico.
16. lloc sagrat lugar sagrado.
17. llocs sants lugar santo, santos lugares.
18. prendre el lloc a tomar el sitio a.
19. tindre lloc tener lugar, tener lugar.
20. tornar a lloc

Et pot interessar