esquena (Diccionari)

esquena
1. a. f. ANAT. Part posterior del cos dels mamífers, des dels muscles fins a la cintura pelviana.
b. a esquena (d'algú) (o a l'esquena [d'algú] ) Per mitjà d els seus diners, la seua ajuda, etc. Tota la família viu a l'esquena del pare.
c. ajupir l'esquena Cedir a una força major.
d. amidar l'esquena Pegar una palissa .
e. arribar a l'esquena Apalissar.
f. caure d'esquena Sorprendre's, admirar-se, espantar-se, etc., molt. En vore tanta bellesa tot el món va caure d'esquena.
g. d'esquena Amb l'esquena girada a algú o alguna cosa.
h. d'esquena Amb l'esquena aplicada a una superfície. Té costum de dormir d'esquena.
i. d'esquena Expressió que denota indiferència o oposició. En comptes d'afrontar els problemes, sempre s'hi gira d'esquena. Em creia tindre'l amb mi, però se m'ha girat d'esquena.
j. doblegar l'esquena Treballar. El meu home és un gandul: no hi ha manera de fer-li doblegar l'esquena.
k. doblegar l'esquena Adular, mostrar-se servil.
l. donar colpets (o colps ) a l'esquena Tustar suaument l'esquena d'algú en senyal d'encoratjament, de simpatia, de solidaritat, etc.
m. esquena per esquena Adossats.
n. girar (o donar ) l'esquena (a algú) Negar-li el favor, l'ajuda, etc., abandonar-lo en moments difícils. Ara que no em va bé el negoci, em gira l'esquena.
o. parar l'esquena Sofrir resignadament alguna cosa, no oposar-hi resistència. Per més que l'insulte, ell no fa sinó parar l'esquena.
p. penjar-se a l'esquena (d'algú) Valdre's de l'esforç d'un altre en benefici propi.
q. portar-ne molts de penjats a l'esquena Haver de mantindre molta gent.
r. tindre bona (o una bona ) esquena Ser capaç de carregar-se faenes, molèsties, etc., que no li corresponen, d'aguantar que l'esbronquen, l'insulten, etc., sense amoïnar-s'hi. Tens massa faena?: Maria te'n farà, ella té bona esquena.
s. tindre un os en l'esquena Ser un gandul. Quina família: el pare és un gandul i el fill té un os en l'esquena.
t. tirar-se la faena (o una obligació , o les responsabilitats , etc.) a l'esquena Prendre's la faena, una obligació, les responsabilitats, etc., a la lleugera, no posar-hi interés.
u. tirar-s'ho tot a l'esquena Ser despreocupat en extrem, no angoixar-se per res. No aconseguiràs que s'angoixe: s'ho tira tot a l'esquena.
v. tocar l'esquena Pegar.
w. tocar l'esquena Perjudicar.
x. tombar-se d'esquena Desentendre's. S'ha tombat d'esquena als consells que li donem i només fa el que vol.
y. tombar-se d'esquena Posar-se en contra. Li vam oferir el contracte, però ella s'hi va tombar d'esquena.
z. trencar-se l'esquena Esforçar-se molt.
aa. viure a l'esquena dels altres Ser mantingut.
ab. viure amb l'esquena dreta Viure sense treballar.
2. f. ESPORT Estil de natació consistent a nadar boca per amunt.
3. a. f. [ p. anal. ] Part posterior o oposada a la principal d'alguna cosa. L'esquena de la casa. L'esquena d'una cadira. L'esquena d'un vestit.
b. f. [ p. anal. ] OFICIS En les ferramentes tallants, la part oposada al tall.
c. f. [ p. anal. ] GRÀF. Llom d'un llibre.
4. a. f. [ p. anal. ] Part superior i convexa d'una cosa. L'esquena d'una muntanya.
b. esquena d'ase CONSTR. Acabament d'un mur, d'una paret, etc., formant declivi a un costat i a l'altre de la línia més alta o cresta.
c. esquena d'ase CONSTR. Perfil transversal de la superfície de la calçada en forma de llom i amb pendent a banda i banda per a desaiguar cap a les vores l'aigua de la pluja.
d. esquena d'ase FERROC. Canvi de rasant en la via d'entrada al feix d'una estació de classificació des d'on es deixen anar els vagons vers la via que calga.

esquena (Traducció Valencià-Castellà)

esquena f. 1. espalda, espaldar ( m. ), mocheta, forzal ( m. ).
2. a esquena (d'algú) (o a l'esquena [d'algú] ) a espaldas de, a costa de.
3. ajupir l'esquena
4. amidar l'esquena medirle (a uno) las espaldas.
5. arribar a l'esquena medirle (a uno) las espaldas.
6. arronsar-se (o encongir ) les espatlles ponerse en contra, encogerse de hombros.
7. caure d'esquena caer (o caerse ) de espaldas.
8. d'esquena de espaldas.
9. doblegar l'esquena trabajar, doblar el espinazo.
10. donar colpets (o colps ) a l'esquena
11. esquena d'ase albardilla, lomera.
12. esquena per esquena
13. girar (o donar ) l'esquena volver (o dar ) la espalda (a alguien).
14. parar l'esquena aguantar mecha, tragar quina.
15. penjar-se a l'esquena
16. portar-ne molts de penjats a l'esquena tener muchas bocas que alimentar.
17. tindre bona (o una bona ) esquena tener buenas espaldas.
18. tindre un os a l'esquena ser más vago que la chaqueta de un guardia.
19. tirar-se la faena (o una obligació , o les responsabilitats, etc. ) echarse (alguna cosa) a la espalda.
20. tirar-s'ho tot a l'esquena tener cuajo, echárselo todo a la espalda.
21. tocar l'esquena medirle (a alguien) las espaldas, pasearle (a alguien) las costillas.
22. trencar-se l'esquena reventarse, matarse.
23. viure a l'esquena dels altres vivir a costa de (otros).
24. viure amb l'esquena dreta vivir sin dar golpe.

esquena (Traducció Castellà-Valencià)

esquena f. espina.

Et pot interessar