alcohol (Diccionari)

alcohol
1. a. m. Esperit de vi, líquid, incolor, volàtil i inflamable, que contenen el vi, la cervesa i molts altres líquids fermentats.
b. m. Qualsevol licor que s'obté de la destil·lació, beguda alcohòlica.
2. m. QUÍM. Terme que s'aplica a les substàncies orgàniques caracteritzades per la presència d'un grup funcional constituït per un hidroxil OH enllaçat directament a un carboni que no és aromàtic ni es troba unit per un enllaç doble a un altre oxigen o a un sofre.
3. alcohol absolut QUÍM. Etanol pur, del qual s'ha eliminat totalment l'aigua.
4. alcohol amílic QUÍM. Nom trivial dels alcohols isòmers de fórmula C [dn<-->5] 5 H [dn<-->5] 11 OH i de les seues mescles oferides comercialment.
5. alcohol aromàtic QUÍM. Alcohol que conté els seus hidroxils en una cadena lateral d'un compost cíclic.
6. alcohol cetílic QUÍM. Hexadecanol que hi ha en algunes ceres, obtingut per saponificació de l'esperma de balena, usat en cosmètica com a emol·lient i modificador d'emulsions, de fórmula CH [dn<-->5] 3 (CH [dn<-->5] 2 )CH [dn<-->5] 2 OH.
7. alcohol cinamílic QUÍM. Alcohol fenilal·lílic, present en forma d'èster en el bàlsem del Perú i en l'oli de jacint, utilitzat en perfumeria com a desodorant.
8. alcohol coniferílic QUÍM. Alcohol aromàtic obtingut de l'alcohol cinamílic, present com a benzoat en la resina benzoïna de Siam i com a glucòsid de la coniferina.
9. alcohol de cremar QUÍM. Alcohol desnaturalitzat que s'usa com a combustible.
10. alcohol de fusta QUÍM. Metanol que s'obté per destil·lació de la fusta.
11. alcohol de melissa compost QUÍM. Extret alcohòlic de melissa, pells de llima i taronja, nou moscada i canella, que es coneix popularment amb el nom d' aigua del Carme.
12. alcohol desnaturalitzat QUÍM. Alcohol fet impropi per a la beguda.
13. alcohol etílic QUÍM. Etanol.
14. alcohol furfurílic QUÍM. Alcohol obtingut del furan, de fórmula C [dn<-->5] 4 H [dn<-->5] 3 OCH [dn<-->5] 2 OH.
15. alcohol hexadecil QUÍM. Alcohol cetílic obtingut de l'espermaceti per saponificació, utilitzat en cosmètica.
16. alcohol iodat QUÍM. Alcohol en el qual s'ha dissolt iode al deu per cent.
17. alcohol isobutílic QUÍM. Alcohol primari que forma part de l'oli de fusel, de fórmula [(CH [dn<-->5] 3 ) [dn<-->5] 2 CHCH [dn<-->5] 2 OH] .
18. alcohol metílic QUÍM. Metanol.
19. alcohol neutre QUÍM. Alcohol etílic de 96 a 97 graus, que s'usa en la maduració del vi i en la fabricació de licors.
20. alcohol ordinari QUÍM. Etanol.
21. alcohol salicílic QUÍM. Ortohidroximetilfenol, present com a glucòsid en arbres dels gèneres Salix i Populus.
22. alcohol sinapílic QUÍM. Hidroxifenol natural present en forma de glucòsid en la saba dels arbres.
23. alcohol vínic QUÍM. Alcohol etílic generat per destil·lació del vi.

alcohol (Traducció Valencià-Castellà)

alcohol m. 1. alcohol.
2. alcohol absolut alcohol absoluto.
3. alcohol de cremar alcohol de quemar.
4. alcohol de fusta alcohol de madera.
5. alcohol de melissa compost
6. alcohol etílic alcohol etílico.
7. alcohol metílic (o de fusta ) alcohol metílico, alcohol metílico.
8. alcohol ordinari alcohol ordinario.

alcohol (Traducció Castellà-Valencià)

alcohol m. 1. alcohol.
2. [ en cosmética ] alcofoll.
3. [ mineral ] galena.
4. alcohol absoluto alcohol absolut.
5. alcohol amílico alcohol amílic.
6. alcohol aromático alcohol aromàtic.
7. alcohol cetílico alcohol cetílic.
8. alcohol de madera alcohol de fusta.
9. alcohol de quemar alcohol de cremar.
10. alcohol desnaturalizado alcohol desnaturalitzat.
11. alcohol etílico alcohol etílic, esperit de vi.
12. alcohol isobutílico alcohol isobutílic.
13. alcohol metílico alcohol metílic (o de fusta ), esperit de fusta (o de llenya ).
14. alcohol neutro alcohol neutre.
15. alcohol ordinario alcohol ordinari.
16. alcohol propílico alcohol propílic.
17. alcohol salicílico alcohol salicílic.
18. alcohol sinapílico alcohol sinapílic.
19. alcohol vínico alcohol vínic.
20. alcohol yodado alcohol iodat.

Et pot interessar